استانداردهای فوم پلی اتیلن
شرح اشاره به استاندارد نتیجه استاندارد

عکس العمل تحت

بارگذاری و باربرداری

DIN 53572

در صورتیکه به مدت 22 ساعت تحت فشردگی 50% در محیط 20

درجه قرار بگیرد 24 ساعت پس از باربرداری 90% از ضخامت اولیه

احیا می گرد.

 مقاومت کششی           DIN 53571 660 در جهت مخالف KN/M2

 مقاومت کششی

طولی و عرضی

 DIN 53571  در جهت موافق 90% و در جهت مخالف 125%
 چگالی  DIN 53420 20-25KGS/M3 
 قدرت تراکم  DIN 53577
 فشار تراکم  DIN 53577

فشردگی 10% می باشد   15 KN/M2 با تنش

فشردگی 25% می باشد35 KN/M2   با تنش

فشردگی 25% می باشد 100 KN/M2 با تنش

مقاومت در برابر پارگی  DIN 53575 N/MM ½
 مقاومت صوتی  DIN 4109 20 DBتا
انتقال حرارتی  ASTM C-177 در 25 درجه سانتیگراد W/MK  0.042
میزان جذب آب  ASTM C-272-53 به میزان 0012%
مقاومت در برابر عبور رطوبت

BS 3177

DIN 53429

با توجه به: 3.9GR/MR میزان عبوردهی بخار آب در 24 ساعت

BS 29/2:1975

جدول 5 این میزان برابر است با

52MN S/G
 مویینگی میزان مویینگی محصول صفر است.
 واکنش در برابر نور

پلی فوم نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار گیرد ؛در

صورت لزوم می توان از روکشی مانند فویل آلومینیوم استفاده نمود.

 ایستایی

POLY NETپلی فوم در سطح عمودی و سقف ها باید بوسیله

توری های مسلح گردد.

عمر مفید

عمر مفید محصول به نصب آن بستگی دارد. در صورت کاربرد و نصب

صحیح در محل یا سازه به اندازه آن سازه یا مکان عمر میکند.

محدوده دمایی قابل استفاده از 40- درجه سانتیگراد تا 90+ درجه سانتیگراد.
آتش پلی فوم نباید در معرض شعله مستقیم آتش قرار گیرد.
مواد شیمیایی

پلی فوم در برابر اسید های رقیق مقاوم بوده و برای

حشرات و جوندگان جاذب نمی باشد